اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید با ما در ارتباط باشید: Email: Environgroups@gmail.com

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان زیرکوه

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان زیرکوه مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان زیرکوه می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان زیرکوه ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان طبس

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان طبس مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان طبس می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان طبس ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سرایان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سرایان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان سرایان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان سرایان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سربیشه

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سربیشه مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان سربیشه می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان سربیشه ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان نهبندان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان نهبندان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان نهبندان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان نهبندان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خوسف

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خوسف مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان خوسف می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان خوسف ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان قائنات

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان قائنات مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان قائنات می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان قائنات ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فردوس

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فردوس مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان فردوس می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان فردوس ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان درمیان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان درمیان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان درمیان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان درمیان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بیرجند

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بیرجند مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان بیرجند می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان بیرجند ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان
تعداد صفحه(2):