اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید با ما در ارتباط باشید: Email: Environgroups@gmail.com

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان تکاب

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان تکاب مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان تکاب می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان تکاب ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان شوط

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان شوط مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان شوط می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان شوط ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه تلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان شاهین دژ

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان شاهین دژ مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان شاهین دژ می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان شاهین دژ ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سردشت

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سردشت مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان سردشت می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان سردشت ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سلماس

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سلماس مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان سلماس می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان سلماس ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان پلدشت

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان پلدشت مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان پلدشت می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان پلدشت ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان پیرانشهر

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان پیرانشهر مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان پیرانشهر می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان پیرانشهر ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان اشنویه

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان اشنویه مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان اشنویه می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان اشنویه ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان نقده

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان نقده مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان نقده می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان نقده ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان میاندواب

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان میاندواب مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان میاندواب می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان میاندواب ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان
تعداد صفحه(2):