اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید با ما در ارتباط باشید: Email: Environgroups@gmail.com

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان تهران

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان تهران مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل ( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه پوشش مناطق جنگلی، لایه آبراهه ها-رودخانه ها، لایه حوضه ها و زیر حوضه های آبخیز و نیز محدوده تقسیمات سیاسی (اخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور 93-94) استان تهران می باشد. لایه جی ای اسی  GIS پوشش مراتع حاوی اطلاعات بسیار دقیق و ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان البرز

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان البرز مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل ( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه پوشش مناطق جنگلی، لایه آبراهه ها-رودخانه ها، لایه حوضه ها و زیر حوضه های آبخیز و نیز محدوده تقسیمات سیاسی (اخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور 93-94) استان البرز می باشد. لایه جی ای اسی  GIS پوشش مراتع حاوی اطلاعات بسیار دقیق و ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان اصفهان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان اصفهان مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل ( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه پوشش مناطق جنگلی، لایه آبراهه ها-رودخانه ها، لایه حوضه ها و زیر حوضه های آبخیز و نیز محدوده تقسیمات سیاسی (اخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور 93-94) استان اصفهان می باشد. لایه جی ای اسی  GIS پوشش مراتع حاوی اطلاعات بسیار دقیق و به هن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان خراسان جنوبی

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان خراسان جنوبی مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل ( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه پوشش مناطق جنگلی، لایه آبراهه ها-رودخانه ها، لایه حوضه ها و زیر حوضه های آبخیز و نیز محدوده تقسیمات سیاسی (اخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور 93-94) استان خراسان جنوبی می باشد. لایه جی ای اسی  GIS پوشش مراتع حاوی اطلاعات بسیار دقیق و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان خراسان رضوی

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان خراسان رضوی مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل ( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه پوشش مناطق جنگلی، لایه آبراهه ها-رودخانه ها، لایه حوضه ها و زیر حوضه های آبخیز و نیز محدوده تقسیمات سیاسی (اخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور 93-94) استان خراسان رضوی می باشد. لایه جی ای اسی  GIS پوشش مراتع حاوی اطلاعات بسیار دقیق و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان خراسان شمالی

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان خراسان شمالی مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل ( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه پوشش مناطق جنگلی، لایه آبراهه ها-رودخانه ها، لایه حوضه ها و زیر حوضه های آبخیز و نیز محدوده تقسیمات سیاسی (اخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور 93-94) استان خراسان شمالی می باشد. لایه جی ای اسی  GIS پوشش مراتع حاوی اطلاعات بسیار دقیق و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان زنجان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان زنجان مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل ( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه پوشش مناطق جنگلی، لایه آبراهه ها-رودخانه ها، لایه حوضه ها و زیر حوضه های آبخیز و نیز محدوده تقسیمات سیاسی (اخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور 93-94) استان زنجان می باشد. لایه جی ای اسی  GIS پوشش مراتع حاوی اطلاعات بسیار دقیق و به هنگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان یزد

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان یزد مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل ( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه پوشش مناطق جنگلی، لایه آبراهه ها-رودخانه ها، لایه حوضه ها و زیر حوضه های آبخیز و نیز محدوده تقسیمات سیاسی (اخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور 93-94) استان یزد می باشد. لایه جی ای اسی  GIS پوشش مراتع حاوی اطلاعات بسیار دقیق و به هنگام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل ( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه پوشش مناطق جنگلی، لایه آبراهه ها-رودخانه ها، لایه حوضه ها و زیر حوضه های آبخیز و نیز محدوده تقسیمات سیاسی (اخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور 93-94) استان سیستان و بلوچستان می باشد. لایه جی ای اسی  GIS پوشش مراتع حاوی اطلاعات بسیار د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان سمنان

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان سمنان مجموعه ارائه شده حاوی اطلاعات بسیار مفید و جامعی از پوشش گیاهی با فرمت شیپ فایل ( Shape file ) می باشد. این مجموعه از پنج لایه GIS شامل لایه GIS پوشش مرتعی، لایه پوشش مناطق جنگلی، لایه آبراهه ها-رودخانه ها، لایه حوضه ها و زیر حوضه های آبخیز و نیز محدوده تقسیمات سیاسی (اخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور 93-94) استان سمنان می باشد. لایه جی ای اسی  GIS پوشش مراتع حاوی اطلاعات بسیار دقیق و به هنگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان
تعداد صفحه(4):