اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید با ما در ارتباط باشید: Email: Environgroups@gmail.com

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان زرندیه

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان زرندیه مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان زرندیه می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان زرندیه ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان تفرش

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان تفرش مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان تفرش می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان تفرش ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان شازند

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان شازند مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان شازند می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان شازند ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان ساوه

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان ساوه مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان ساوه می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان ساوه ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان محلات

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان محلات مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان محلات می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان محلات ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان کمیجان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان کمیجان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان کمیجان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان کمیجان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خمین

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خمین مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان خمین می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان خمین ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فراهان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فراهان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان فراهان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان فراهان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دلیجان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دلیجان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان دلیجان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان دلیجان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خنداب

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خنداب مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان خنداب می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان خنداب ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان
تعداد صفحه(2):