اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید با ما در ارتباط باشید: Email: Environgroups@gmail.com

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان زنجان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان زنجان مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM  لایه ایی رستری می باشد که ارزش پیکسل های آن میزان ارتفاع از سطح دریا می باشد. از طریق این لایه نقشه های مختلف طبقات ارتفاعی، طبقات شیب و طبقات جهت را می توان تولید کرد و تحلیل های فضایی و مکانی گوناگونی را بصورت سه بعدی می توان انجام داد. در این فایل، لایه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت 50 متر استان زنجان ارائه گردید. در حقیقت DEM یکی از لایه های مبنایی در اکثر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان یزد

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان یزد مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM  لایه ایی رستری می باشد که ارزش پیکسل های آن میزان ارتفاع از سطح دریا می باشد. از طریق این لایه نقشه های مختلف طبقات ارتفاعی، طبقات شیب و طبقات جهت را می توان تولید کرد و تحلیل های فضایی و مکانی گوناگونی را بصورت سه بعدی می توان انجام داد. در این فایل، لایه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت 50 متر استان یزد ارائه گردید. در حقیقت DEM یکی از لایه های مبنایی در اکثر تح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان آذربایجان غربی

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان آذربایجان غربی مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM  لایه ایی رستری می باشد که ارزش پیکسل های آن میزان ارتفاع از سطح دریا می باشد. از طریق این لایه نقشه های مختلف طبقات ارتفاعی، طبقات شیب و طبقات جهت را می توان تولید کرد و تحلیل های فضایی و مکانی گوناگونی را بصورت سه بعدی می توان انجام داد. در این فایل، لایه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت 50 متر استان آذربایجان غربی ارائه گردید. در حقیقت DEM یکی از لایه های مبنایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان تهران

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان تهران مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM  لایه ایی رستری می باشد که ارزش پیکسل های آن میزان ارتفاع از سطح دریا می باشد. از طریق این لایه نقشه های مختلف طبقات ارتفاعی، طبقات شیب و طبقات جهت را می توان تولید کرد و تحلیل های فضایی و مکانی گوناگونی را بصورت سه بعدی می توان انجام داد. در این فایل، لایه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت 50 متر استان تهران ارائه گردید. در حقیقت DEM یکی از لایه های مبنایی در اکثر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان خراسان جنوبی

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان خراسان جنوبی مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM  لایه ایی رستری می باشد که ارزش پیکسل های آن میزان ارتفاع از سطح دریا می باشد. از طریق این لایه نقشه های مختلف طبقات ارتفاعی، طبقات شیب و طبقات جهت را می توان تولید کرد و تحلیل های فضایی و مکانی گوناگونی را بصورت سه بعدی می توان انجام داد. در این فایل، لایه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت 50 متر استان خراسان جنوبی ارائه گردید. در حقیقت DEM یکی از لایه های مبنایی د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان سیستان و بلوچستان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان سیستان و بلوچستان مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM  لایه ایی رستری می باشد که ارزش پیکسل های آن میزان ارتفاع از سطح دریا می باشد. از طریق این لایه نقشه های مختلف طبقات ارتفاعی، طبقات شیب و طبقات جهت را می توان تولید کرد و تحلیل های فضایی و مکانی گوناگونی را بصورت سه بعدی می توان انجام داد. در این فایل، لایه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت 50 متر استان سیستان و بلوچستان ارائه گردید. در حقیقت DEM یکی از لایه های مبن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان سمنان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان سمنان مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM  لایه ایی رستری می باشد که ارزش پیکسل های آن میزان ارتفاع از سطح دریا می باشد. از طریق این لایه نقشه های مختلف طبقات ارتفاعی، طبقات شیب و طبقات جهت را می توان تولید کرد و تحلیل های فضایی و مکانی گوناگونی را بصورت سه بعدی می توان انجام داد. در این فایل، لایه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت 50 متر استان سمنان ارائه گردید. در حقیقت DEM یکی از لایه های مبنایی در اکثر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان خراسان رضوی

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان خراسان رضوی مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM  لایه ایی رستری می باشد که ارزش پیکسل های آن میزان ارتفاع از سطح دریا می باشد. از طریق این لایه نقشه های مختلف طبقات ارتفاعی، طبقات شیب و طبقات جهت را می توان تولید کرد و تحلیل های فضایی و مکانی گوناگونی را بصورت سه بعدی می توان انجام داد. در این فایل، لایه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت 50 متر استان خراسان رضوی ارائه گردید. در حقیقت DEM یکی از لایه های مبنایی در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان قم

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان قم مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM  لایه ایی رستری می باشد که ارزش پیکسل های آن میزان ارتفاع از سطح دریا می باشد. از طریق این لایه نقشه های مختلف طبقات ارتفاعی، طبقات شیب و طبقات جهت را می توان تولید کرد و تحلیل های فضایی و مکانی گوناگونی را بصورت سه بعدی می توان انجام داد. در این فایل، لایه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت 50 متر استان قم ارائه گردید. در حقیقت DEM یکی از لایه های مبنایی در اکثر تحل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان قزوین

دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 50 متر استان قزوین مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM  لایه ایی رستری می باشد که ارزش پیکسل های آن میزان ارتفاع از سطح دریا می باشد. از طریق این لایه نقشه های مختلف طبقات ارتفاعی، طبقات شیب و طبقات جهت را می توان تولید کرد و تحلیل های فضایی و مکانی گوناگونی را بصورت سه بعدی می توان انجام داد. در این فایل، لایه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت 50 متر استان قزوین ارائه گردید. در حقیقت DEM یکی از لایه های مبنایی در اکثر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان
تعداد صفحه(4):